ask sb for help和go to sb for help的区别

意思都一样,但翻译的时候有区别:
ask sb. for help 请求某人帮忙
go to sb for help 求助于某人。一个意思,望采纳

----JR,W,J,C一个意思,望采纳

相关内容

猜你喜欢
热门内容